Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Xếp vng gc (Game id:113)
Bạn hy chọn cc mu giống nhau sao cho vung gc.

Xếp vng gc - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1althentics9632620021st January, 2011 - 20:10:38 Unknown
2dannyduong29080022nd May, 2012 - 11:27:04 Unknown
3quangthong28928610028th February, 2011 - 00:03:11 Unknown

Xếp vng gc - Bản điểm:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1althentics9628500026th January, 2015 - 23:33:37 Unknown
2althentics9623740023rd January, 2015 - 06:54:48 Unknown
3althentics9621660025th January, 2015 - 22:51:10 Unknown
4althentics9621000026th January, 2015 - 20:53:21 Unknown
5althentics9620770026th January, 2015 - 21:06:49 Unknown
6althentics9620620025th January, 2015 - 22:55:45 Unknown
7althentics9620220025th January, 2015 - 07:43:16 Unknown
8althentics9619940026th January, 2015 - 21:01:27 Unknown
9althentics9615920023rd January, 2015 - 06:37:51 Unknown
10althentics9614460026th January, 2015 - 20:56:54 Unknown
11althentics961441003rd February, 2015 - 00:34:18 Unknown
12althentics9613010025th January, 2015 - 07:46:56 Unknown
13althentics9612950023rd January, 2015 - 06:32:40 Unknown
14althentics9612540023rd January, 2015 - 06:49:42 Unknown
15althentics967030023rd January, 2015 - 06:58:18 Unknown
16althentics965970023rd January, 2015 - 06:45:45 Unknown
17althentics96186003rd February, 2015 - 00:26:30 Unknown
18althentics961370026th January, 2015 - 21:02:14 Unknown
19althentics96310026th January, 2015 - 20:48:52 Unknown
Copyright 2010 KhoGame.com