Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Game 1 Game 2 Game 3 Game 4
 1. POSITIVE SITUATIONS AND FEELINGS
 2. PRESENT SIMPLE: STATES, ACTIONS AND ABILITIES
 3. PRESENT SIMPLE: STATES, ACTIONS AND ABILITIES
 4. Exercise with comparatives
 5. Animals
 6. Thanksgiving game
 7. Animals
 8. Tag questions and Be going to
 9. A or An
 10. family tree
 11. test
 12. test
 13. Business vocabulary C2 1
 14. CAN CAN'T
 15. Feelings
 16. ds
 17. small smaller the smallest
 18. hdanbofuadfa
 19. Grammar revision
 20. Snakes and ladders regular verbs
 21. Daily rutine
 22. relative pronouns and prepositions
 23. Present Perfect - verbs
 24. WORLD CUP - BRAZIL 2014
 25. ex1
 26. ex2
 27. ex2
 28. pronoun
 29. Preposition of place
 30. Nationalities
 31. Verb to be
 32. Infinitive/gerund
 33. -ed and -ing adjectives practice
 34. INDEFINITE PRONOUNS
 35. a an snakes and ladders.
 36. a and an
 37. a and an
 38. trial
 39. article a-an
 40. Comparatives and superlatives
 41. Prepositions of Time: AT, IN, ON
 42. Prepositions of Time: AT, IN, ON
 43. classroom
 44. classroom objects
 45. class
 46. Food
 47. Food
 48. school subjects
 49. school subjects
 50. Verb to be
 51. home
 52. Bad game
 53. 2A-2C Review
 54. present simple
 55. Test your Knowledge
 56. TOO MUCH TOO MANY snakes and ladders
 57. To be revision exercise
 58. simple actions
 59. Superminds 2 Market Review Game
 60. Have got
 61. Easter (both celebrations and Christian bible story)
 62. at school
 63. Cool- Unit 3
 64. Present simple tense
 65. Tecnologia 4rteso
 66. Tecnologia 4rteso
 67. tecnologia 2n ESO
 68. friendship
 69. UNREAL TIME PRACTICE - if only, conditionals
 70. Indefinite pronouns :-)
 71. Infinitives & gerunds (B1)
 72. Idioms and Phrasal Verbs (A2/B1)
 73. Idioms and Phrasal Verbs (B2+/C1)
 74. Portions of Food: Vocabulary
 75. The Gruffalo
 76. Crime Doesn't Pay!
 77. PHOTOSYNTHESIS
 78. Free time activities and clothes vocabulary
 79. IRREGULAR VERBS
 80. Perfect Forms of the Irregular Verbs
 81. PHONICS
 82. His / Her
 83. present continuous tense exercises
 84. Means of Transportation
 85. 5th grades
 86. 5th grades
 87. 6th grades
 1. 6th grades
 2. 6th grades
 3. Telling time
 4. telling time
 5. Object Pronouns
 6. Business Communication Unit 10. Pre-Intermediate
 7. Indefinite pronouns
 8. Indefinite pronouns game
 9. grade 2 unit 6 grammar and vocabulary
 10. the verb be (am-is-are)
 11. a- an
 12. accepting and refusing
 13. in on at
 14. Comparative Superlative degree.
 15. test
 16. Travel collocations
 17. Unit3 (A2 UpStream) Vocabulary and Grammar
 18. Articles Snakes and Ladders
 19. Wild animals and environmental verbs
 20. Wider world 2 unit 5.2
 21. Wider world 2 unit 5.2
 22. Snake and Ladders
 23. pr perf
 24. Snakes and Ladders
 25. Project 3 Unit 4 Test
 26. WH-questions
 27. ledders my game
 28. E-mail message
 29. colors
 30. GRADE2 THEME 8
 31. Comparative
 32. Present - Past - Future simple
 33. Unit 5-6 Revision (EngFileElementary)
 34. Intermediate
 35. Intermediate
 36. Subject Pronouns
 37. Comparative er est
 38. Big English4
 39. Review 1
 40. Review 1
 41. Review 1
 42. Review 1
 43. Review 1
 44. Solutions elementary Unit 5 Revision
 45. A, AN, SOME, ANY
 46. A, AN, SOME, ANY
 47. Big English St
 48. Pronouns
 49. ++ PRESENT CONTINUOUS TENSE EXERCISE
 50. SIMPLE PAST LEVEL1-REGULAR
 51. SIMPLE PAST- IRREGULARS
 52. Comparison
 53. Comparatives
 54. Negatives & Questions - Past & Present Simple
 55. Negatives & Questions - Past & Present Simple
 56. Negatives & Questions - Past & Present Simple
 57. Elementary Unit 9
 58. Past simple
 59. Past simple
 60. snakes and ladders game
 61. Present continuous revision
 62. Comparatives
 63. Comparatives
 64. Kids Box 3
 65. NO7
 66. NO6
 67. 2ND CHILDREN - UNIT 2_Revision
 68. Snakesandladderspresentcontinuous
 69. Wild animals
 70. laciudad
 71. Challenge
 72. grammar and vocabulary elementary
 73. Countries and Nationalities
 74. Phrasal verbs.
 75. Places and prepositions of place
 76. Places and prepositions of place
 77. kjhjkgh
 78. Prepositions of place
 79. VERBS
 80. VERBS

ірщззштп difference ðððð¾ð½ Г ВјЕЎГЇВЅВѕ từ vựng tiếng anh theo chủ đề Conjunction tieng anh t贸an 10 tính từ đồng nghĩa với ÑРРон 10 pick tieng anh hieu là i TOEIC share Hét thật to để học tiếng Anh thật talk of the devil rap xiec ảnh skin disney học tiếng Anh Read 1185 鑴欒尃m vă anyway Nghe tiếng Anh thương mại làm sao cho moi Äž hoc tieng anh tu vung ノェノ những kinh nghiệm học từ vựng tiếng cách viết email tiếng anh luyện đọc tiếng anh in road và way I Câu chuyện nhân văn funeral cau hoi finish Tiếng Anh Học nhàn mà vẫn giỏi 会 Những mẫu câu tiếng Anh khen ngợi và bốn nguyên tắc giúp bạn tự học tiếng Nghe tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả ảnh cấu 脛脜戮 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 chiến thuật luyện thi toeic khi phỏng vấn tieng anh 9 miêu tả man 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞丕賱賱睾賵賷丞 danh tu tap hop audience no Kỹ năng skimming mẹo luyện thi toeic Các cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh TỪ Bí Quyết Làm Chủ Tiếng Anh Thành Công P1 hoc tieng anh hieu qua Viết